איגוד הקול הישראלי | הרציונל

הרציונל והנהלים של איגוד הקול הישאלי 

מסמך זה מוצג בלשון זכר מטעמי נוחות אולם הוא פונה לכל מגדר באופן שווה

חזון

איגוד הקול הישראלי יהיה בית לכל מי שתחום הקול חשוב לו ויקר לליבו. הארגון יאגד אנשי מקצוע בתחום הקול, משתמשי קול מקצועיים ושאינם מקצועיים, וכן אנשים שמתעניינים בתחום הקול (שוחרי קול). פעילות הארגון תביא לקידום ההתמקצעות של חבריו, ושל כלל האנשים העוסקים בתחום הקול, ובכך תתרום לקידום הטיפול, ההוראה והמחקר בתחום הקול בישראל.

רציונל

איגוד הקול הישראלי (להלן: "האיגוד") הוא עמותה המאגדת אנשי מקצוע מתחומים שונים, העוסקים בתחום הקול והפועלים לקידום תחום הקול במובנו הרחב. האיגוד רואה בקול האנושי מאפיין בעל השפעה מהותית על איכות החיים, הרווחה והבריאות של הפרט. לאור זאת, מטרתו העיקרית של האיגוד היא לקדם את תחום הקול בישראל, את השמירה על בריאות הקול, את החינוך לבריאות הקול ואת המיומנויות המקצועיות של העוסקים בתחום הקול בהקשר הרחב, החל מאנשי המקצוע השונים בתחום הקול, דרך אנשים המשתמשים בקולם במסגרת עבודתם או לפרנסתם וכלה באנשים הסובלים מהפרעות בתחום הקול.

איגוד הקול הישראלי מאמין שכל אדם המעוניין בכך זכאי לטיפול המקצועי ביותר, ולכן האיגוד מעוניין לתמוך, לקדם ולעודד את ההתפתחות המקצועית של כלל אנשי המקצוע בתחום הקול, ככלי לקידום תחום הקול בישראל – באופן כללי, וכאמצעי לשיפור והעלאת איכות הטיפול וההדרכה המקצועית אשר ניתנת לאנשים הנדרשים לכך. איגוד הקול לוקח על עצמו לפעול בהתאם לחוק, ובהתאם לערכים המכבדים כל קהילה, באמונה שפעילותו יכולה וצריכה לתרום לכל אוכלוסייה ללא הבדל של דת, גזע ומגדר.

מטרות

 1. קידום תחום הקול בישראל
 2. קידום שיתוף פעולה בין אנשי מקצוע בתחום הקול
 3. קידום הידע המקצועי והשאיפה למצוינות מקצועית של חברי האיגוד בפרט, ושל קהילת האנשים העוסקים בתחום הקול בכלל
 4. עידוד המחקר בתחום הקול
 5. עידוד וטיפוח מודעות ומידע על הקול בציבור הרחב, כמו גם על בריאות הקול ועל אפשרויות הטיפול בו

דרכי פעולה

על מנת להשיג את מטרותיו, יפעל הארגון בדרכים שונות, כגון:

 1. יצירת פורום לדיונים משותפים של חברים ממקצועות שונים במטרה לעודד שיח מפרה ומעשיר
 2. ארגון וקיום כנסים שנתיים, הזמנת מרצים אורחים מהארץ ומחו"ל, וכן פרסום תכנים מקצועיים בכתב או באמצעות סדנאות וימי עיון
 3. יצירת אייטמים בתקשורת, פרסום מידע ותוכן חינוכי בערוצי מידע שונים, אנאלוגיים ודיגיטליים
 4. גיוס בעלי השפעה לפעול לקידום נושא הבריאות הקולית והתקשורת הטובה, ככלי לשיפור איכות חייו ורווחתו הגופנית והנפשית של הפרט
 5. הענקת פרסים ומלגות הצטיינות לחברי הארגון, במטרה לטפח ולקדם את הדור הצעיר של אנשי המקצוע.
 6. תחזוקת מאגר נתונים של אנשי מקצוע באתר של האיגוד
 7. שמירה על איכות גבוהה ומקצועיות ועל שאיפה למצוינות של העוסקים בתחום הקול, על ידי פרסום מידע מבוסס מחקר ועידוד למידה, השתלמויות והכשרות, ועל ידי מתן דוגמא אישית של חברי ועד האיגוד
 8. עידוד התארגנות והתאגדות מקצועית של בעלי המקצוע השונים בתחום הקול
 9. הנגשת מידע בתחום הקול בעברית ובשפות נוספות, תוך שמירה על שפה מגדרית פתוחה

חברות באיגוד

חבר מן המניין יעמוד בתנאים הבאים:

 1. עיסוק במקצועות הקשורים באופן ישיר לפיתוח קול, טיפול בקול ולמחקר בתחום הקול. בשלב זה יכללו בהגדרה זו רופאי אא"ג, קלינאי תקשורת, ומורי פיתוח קול.
 2. התחייבות לרציונל, חזון ונהלי האיגוד, והתחייבות לעמוד בכללי האתיקה של האיגוד
 3. תשלום דמי החברות השנתיים
 4. גיל: 18 שנים ומעלה

זכויות חבר מן המניין

 1. השתתפות בבחירות לועד המנהל של איגוד הקול הישראלי
 2. השתתפות בפעילויות האיגוד בעלות מופחתת (כנסים/ימי עיון)
 3. הופעה במאגר העוסקים בתחום הקול באתר האיגוד
 4. הצעה של תכני מידע המיועדים לפרסום באתר האיגוד או להצגה בפורומים מקצועיים, לאחר קבלת אישור הועד המנהל.
 5. קבלת עדכונים על פעילויות האיגוד

עלות בשנת הקמת האיגוד (או לחלק משנה) לחברות מן המניין: 150 ₪ לאחר בחירות ראשונות העלות תיקבע ע"י הועד המנהל החדש

חבר נילווה יעמוד בתנאים הבאים:

 1. שוחרי קול: בעלי עניין בתחום הקול, אשר עוסקים באופן ישיר או עקיף בתחום הקול, ו/או טיפול במקצועות שאינם מוסדרים או מפוקחים ו/או עיסוק בזמרה, ניצוח, חבורות זמר וכד'
 2. אנשים המתעניינים בתחום הקול, אך אינם עוסקים בו באופן מקצועי
 3. תשלום דמי חברות שנתיים (תעריף חבר נילווה)
 4. התחייבות לכללי האתיקה של האיגוד
 5. גיל: 18 שנים ומעלה

זכויות חבר נילווה

 1. השתתפות בפעילויות האיגוד בתעריף מוזל (כנסים וימי עיון)
 2. קבלת עדכונים על פעילויות האיגוד ומידע שהאיגוד מפיץ על פעילויות לחבריו
 3. הצעה של תכני מידע, לפרסום באתר האיגוד או להצגה בפורומים מקצועיים, לאחר קבלת אישור הועד המנהל.

עלות בשנת הקמת האיגוד (או לחלק משנה) לחברות מן המניין: 150 ₪ לאחר בחירות ראשונות העלות תיקבע ע"י הועד המנהל החדש

הפסקת החברות

הפסקה או פקיעת חברות מכל סוג תחול במידה והחבר יודיע על הפסקת חברות, במידה ולא שולמו דמי החבר, או בהתאם להחלטה של הועד המנהל, במקרה של הפרה של כללי האתיקה של האיגוד.

 

כללי האתיקה

יושרה מקצועית והסרת אחריות שילוחית מאיגוד הקול הישראלי

כאיגוד הכולל אנשי מקצוע מתחומים שונים, "איגוד הקול הישראלי" מסתמך על היושר המקצועי של בעלי מקצוע אשר מספקים מידע על פעולתם ועל עצמם. חברים באיגוד נדרשים לעמוד בסטנדרטים אתיים, אך איגוד הקול אינו גוף מפקח ואין לו דרך לבדוק את המידע המסופק. כל התייחסות לטכניקות טיפול/הוראה וכל הצגה של בעל המקצוע את עצמו אינה באחריות האיגוד, לא ביחס לבעל המקצוע עצמו ולא ביחס למטופלים שיבחרו באותו בעל מקצוע או באותה טכניקה או תכשיר/מכשיר/מוצר.

 

גוף שאינו מפקח

איגוד הקול הישראלי מאגד את אנשי המקצוע, אך הוא אינו גוף שמרכז המלצות או מפקח על איכות עבודתם. יתרה מזאת, איגוד הקול הישראלי לא מקדם שיטת עבודה מסוימת או מוצרים מסוימים. האיגוד תומך בשיטות מבוססות מחקר פורמלי ומחקר מבוסס ראיות.

כבוד הדדי

איגוד הקול הוא בית לכל שיטות העבודה והגישות השונות לטיפול בקול. מכיוון שיתכנו גישות ותפישות מקצועיות שונות, האיגוד לוקח על עצמו להבטיח שהדיון במסגרת האיגוד יעשה תוך שמירה על כבוד הדדי, ולא באופן מעליב/משפיל או פומבי שעלול לגרום נזק לבעל המקצוע או לחברים אחרים.

הפרה של כללי האתיקה

במידה ותתקבל תלונה על חבר האיגוד המעלה חשש להתנהגות לא ראויה או לא אתית כלפי חבר אחר או כלפי אדם כלשהו, או במידה שיתגלה פרסום שקרי, ידון הועד המנהל בנושא ותינתן לועד הבחירה להפסיק את חברותו של החבר באיגוד. אפשרות חריגה זו תחול רק לאחר שניתנה לחבר האיגוד ההזדמנות הנאותה להגיב לטענות נגדו.

איגוד הקול מצפה מחבריו לנהוג בצורה מקצועית, כנה ואתית.

קבלת חסויות מגורמים מסחריים

איגוד הקול יוכל להיעזר בחסויות של חברות מסחריות אשר מציעות לפרסם עצמן במסגרת אירועים או פעילויות של האיגוד, ולנצל את ההכנסות למען קידום מטרות האיגוד. האיגוד מעודד בדיקה של כל מוצר או שיטה לטיפול או להדרכה ונותן עדיפות למוצרים ודרכי טיפול המבוססים על מידע קליני ומחקרי, מתוך הבנה שדרכי טיפול שונות יתאימו למטופלים שונים. לאור זאת האיגוד רואה בריבוי גישות דרך לקדם ולשפר את איכות הטיפול ואת רמת המקצועיות.

עקרונות אלו ינחו את הועד בנושא חסויות מסחריות:

 • האיגוד ימנע ממתן בלעדיות לחברה זו או אחרת.
 • האיגוד שומר לעצמו את הזכות לקבוע אילו חברות יוכלו לתת חסות בכל אירוע או כינוס בהתאם להחלטת ועד האיגוד ובהתאם להמלצתם של הנבחרים מטעם ועד האיגוד לארגון של אותו כינוס או אירוע.
 • האיגוד אינו אחראי למוצרים שהחברות מפרסמות או להשפעתם על המטופלים.

בחירות

וועדת הבחירות תוודא כי הליך ההצבעה הוגן ותקין ומאפשר הזדמנות שווה לכל אנשי המקצוע המועמדים ובמידת הצורך תעלה לוועד צורך בשינויים עתידיים בשיטת הבחירה או ההצבעה. בימים אלו הועד המנהל מכין תשתית לבחירות ראשונות.

הרקע להקמת איגוד הקול הישראלי

האיגוד נוסד והחל את צעדיו הראשונים בשנת 2015, כמרכז וירטואלי ביוזמתן של המייסדות ארמת ארנהיים-שרון יחד עם פנינה ארנטל וד"ר טלי לנדאו, אשר היוו את הוועד המנהל של "מרכז הקול הישראלי". עד שנת 2019 הצטרפו אנשי מקצוע נוספים, ובשנת 2019 קיבל מרכז הקול הכרה רשמית כשלוחה של הארגון האמריקאי לווקולוגיה. לצורך הקמת השלוחה באופן רשמי, הצטרפה חברה רביעית לוועד המנהל של המרכז, הגב' מוריה אור. בשנת 2019 התקיים אירוע הווקולוגיה הבינלאומי הראשון בארץ בשיתוף עם בית הספר למוזיקה רימון, ובשנת 2020 התקיים האירוע השני בהשתתפות פרופ' אינגו טיטצה. לאור הצורך למסד את פעילות המרכז, החליטו בשנת 2020 חברות הועד המנהל של המרכז לחבור לארגון גג של העמותה ע"ש פליציה בלומנטל* ולפעול במסגרתו וכחלק ממנו.

בשנת 2021 הוחלט על הקמת "איגוד הקול הישראלי", תוך שימוש בתשתית הראשונית שהוקמה במסגרת מרכז הקול. בשלב זה (אפריל 2021) פועל הועד המנהל הזמני של האיגוד לקיום בחירות ראשונות, המתוכננות לשנת 2022. למען מטרה זו הצטרפו לוועד המנהל נציגי איגוד הלרינגולוגים (ד"ר עדי פרימוב וד"ר יונתן להב), נציגי אגודת קלינאי התקשורת (פרופ' עופר אמיר והגברת שרי לוטם) והגב' טל אמיר-פרנקל ומר יעקב ליברמן, בנוסף לחברות הוועד המנהל המקורי, כאשר הגב' ארמת ארנהיים שרון מכהנת כיו"ר זמנית. עד להסדרת התאגדותו העצמאית של איגוד הקול הישראלי, נתמכת פעילותו במעטפת הארגונית של עמותת פליציה בלומנטל, ללא התערבות של העמותה בפעילות האיגוד. כל החלטה בנוגע לפעילות האיגוד תתקבל באופן עצמאי על-ידי ועד האיגוד. למען הסדר הטוב, מובהר כי מנכ"לית עמותת פליציה בלומנטל הינה קרובה מדרגה ראשונה של היו"ר הזמנית (בהתנדבות) של האיגוד. מידע מפורט על עמותת פליציה בלומנטל ניתן למצוא באתר רשם העמותות גיידסטאר.

הועד המנהל הזמני

הועד המנהל הזמני של האיגוד פועל להסדרת ההקמה של האיגוד, לגיבוש הרציונל ומטרות האיגוד ולהסדרת הבחירות הראשונות לוועד האיגוד. הבחירות הראשונות יתקיימו בהתאם לתהליך המתואר, במטרה להכריז על הועד המנהל החדש בינואר 2022. לשם כך יוגשו מועמדויות עד חודש נובמבר 2021. במהלך חודש נובמבר תוכן התשתית לבחירות המקוונות אשר יתקיימו במחצית ראשונה של חודש דצמבר 2021.

הועד המנהל הזמני כולל את הנציגים הבאים:

 • מורות לפיתוח קול:
 • הגב' ארמת ארנהיים-שרון (תכהן כיו"ר הועד)
 • הגב' מוריה אור
 • הגב' טל אמיר פרנקל
 • קלינאי תקשורת:
 • הגב' פנינה ארנטל
 • הגב' שרי לוטם
 • פרופ' עופר אמיר
 • רופאי אא"ג – לרינגולוגים:
 • ד"ר טלי לנדאו-זמר
 • ד"ר יונתן להב
 • ד"ר עדי פרימוב
 • מטפל קול ברפואה משלימה:
 • מר קובי ליברמן

כספים וגזברות

 • בעת כתיבת מסמך נהלים זה כספי האיגוד מנוהלים תחת עמותת הגג פליציה בלומנטל, אלה יופחתו רק בעמלות סליקה ותנועות בנק. נציג הוועד האחראי על הכספים אחראי על ריכוז המידע יחד עם נציגי הניהול של העמותה וידווח לוועד המנהל על המצב הכספי של האיגוד. זאת עד להפיכת האיגוד לעמותה עצמאית.
 • הוועד המנהל יחליט על הוצאות והכנסות האיגוד, כדי לוודא כיסוי של ההוצאות השוטפות.
 • האיגוד יהיה רשאי לקבל תרומות, תשלומים ומענקים על פי החלטות הוועד המנהל בכפוף לכללי האתיקה ולמטרות האיגוד. כסף זה ינוהל על ידי עמותת הגג אך ישמש רק לצרכי האיגוד.
 • כל עוד האיגוד כפוף לעמותת הגג – בעת פירוק, אם נותרו נכסים, אלה יועברו לעמותת הגג פליציה בלומנטל שתוכל להשתמש בכספים לתמיכה במחקרים או אמנים בתחום הקול. אם נותרו חובות, הוועד המנהל יישא בנטל זה כדי לפרק את האיגוד באופן שלא יותיר חובות לחברים או לעמותת הגג.

 


על עמותת פליציה בלומנטל – ארגון הגג של המרכז

העמותה הוקמה בשנת 1988 במטרה לקדם פעילות מוזיקלית בתחום הזמרה הקלאסית בפרט ובתחום הביצוע והחינוך למוזיקה קלאסית בכלל. משנת הקמתה העמותה הרחיבה את פעילותה בתחום האירועים והפסטיבלים, וכמו כן החלה להוות ארגון גג מלווה ותומך במוזיקאים עצמאיים, הרכבים וקבוצות בתחומים מגוונים של מוזיקה ואמנות הבמה. יו"ר הועד המנהל הוא שמעון מזרחי. חברי הועד המנהל הינם רחל מנלסון, מיכאל ורומן וג'ורג' חנה. מנכ"לית העמותה היא אביגיל ארנהיים יחד איתה הצוות המתפעל כולל את עדית מגל, ויקטוריה סקלמה וסרג' בוקי.